lunes, 1 de junio de 2009
FACTORES DE RISCO LABORAL


Factores derivados das condicions de seguridade. Son os factores de risco que poden ocasionar un accidente laboral se non se toman as medidas de seguridade oportunas ou se estas non se cumpren. Poden ser:

-Factores estructurais:Son os espazos de traballo onde o traballador desenvolve a súa tarefa aunque tamen hai que ter en conta as zonas de acceso, as de tránsito ou as de servicios. Alguns exemplos de factores de risco estructurais son o chan, as escaleiras, as ramplas, os corredores, as instalacions electricas,as instalacions de gases.

-Factores de manexo de equipos: son os equipos como as ferramentas, maquinas, vehiculos de transporte que poden producir accidentes e por iso debe tomarse especial precaución no seu manexo.

Factores derivados das condicions ambientais. O perigo dos elementos que poden ser prexudiciais par a nosa saúde aumenta canto maior é o contacto ou exposición a eles. Estes elementos poden clasificarse en :

-Axentes físicos: iluminación, temperatura, ruido, vibración, radiación, humidade....

-Axentes químicos: cancerígenos, mutaxenicos, teratoxenicos,anestesicos, pneumoconióticos, sistémicos,irritantes, sensibilizantes, corrosivos, asfixiante.

-Axentes biolóxicos: bacterias e protozos, virus, fungos, vermes parásitos.

Factores derivados da carga e da organización do traballo. A carga e a organización do traballo tamen son factores de risco laboral.

-A carga de traballo: carga fisica e carga mental (esto trae consigo a fatiga).

A carga física leva o traballador a un estado de fatiga física, con sintomas como: dores musculares, lesións de costas, contracturas musculares, trastornos gastrointestinales, trastornos vasculares.
A carga mental manifestase en síntomas que diminúen a atención e o rendemento laboral, como: dores de cabeza, irritabilidade, insomnio, depresión, mareos.
-A organización do traballo. A propia organización empresarial pode ser orixe de accidentes ou enfermidades laborais. A xornada de traballo, quendas, tipo de tarefa, ritmo de traballo, estilo de dirección son factores que, combinados coas características psicoloxicas dos individuos, producen alteracións nos traballadores. Todo esto acaba producindo insatisfacción laboral e estrés.

Factores de riscos laborais que se observa na imaxen:
-Un cubo con auga tirada no chan
-Ferramentas tiradas polo chan
-Un señor fumando no posto de traballo cando esta prohibido
-Un señor que leva a escada e non a leva correctamente xa que debería ser trasportada entre duas persoas xa que e bastante longa.
-O cartel de prohibido fumar esta tapado con unha chaqueta
-Un señor manexando unha ferramenta que produce bastante ruido e esta sen cascos
-Traballadores que estan enriba dun andamio sen ningún tipo de protección
-Señor subido enriba da carga que esta transportando o seu compañeiro nunha carretilla
-Unha escaleira sen baranda
-Tubos transportados con unha cadea sen estar vixilado por nadie
-Uso de productos tóxicos sen luvas
-Non hai extintor
-Ningun traballador leva casco
-Non hai botiquin de primeiros auxilios
-Manexo incorrecto da carretilla
Factores derivados das condicions ambientais
-Uso de productos toxicos se protección
-Mala ventilación do local
Prevencion de riscos laborais

PREVENCION DE RISCOS LABORAIS

Seguridade no traballo: Conxunto de técnicas e procedimientos adptados en todas as fases do proceso productivo que teñen por obxecto evitar ou diminuir os riscos laborais.

Hixiene no traballo : É o estudo preventivo que ten por obxectivo identificar os factores de risco ( axentes contaminantes), medilos e valoralos co fin de eliminalos ou diminuir a súa presenza.

O desenvolvemento da actividade laboral ten, por tanto consecuencias sobre a saúde. Estas consecuencias poden ser negativas producindose desaxustes físicos ou psíquicos que pode aumentar a posibilidade de adquirir enfermidades como fatiga física, fatiga mental, estrés, insatisfacción laboral…
Tamén pode ter consecuencias positivas producindo benestar físico, psíquico e social, que en moitas ocasións de consegue desenvolvendo un traballo.
Por todo iso a saúde laboral consiste en buscar as vías de actuación que permitan promover e manter un bo grao de benestar físico, mental e social dos traballadores no seu lugar de traballo.
Este exercicio trata principalmente dos riscos laborais , dos direitos e obrigas dos empresarios e dos traballadores, o concepto de saúde, danos derivados do traballo,accidente laboral e enfermidade profesional, as condicions de traballo e factores de risco que poden xerar risco para a saúde e avaliación das condicións de traballo.

lunes, 11 de mayo de 2009

Curriculum Vitae y Carta de Presentación


Curriculum Vitae


O curriculum serve para describir a trallectoria dunha persoa: os seus estudos a sua experiencia persoal, s os seus coñecementos....
É a primeira imaxen que adquiren de quien o presenta. Os profesionais dedicados a contratación de persoal esperan que o Curriculum Vitae sexa a expresión clara e concisa de informacions sobre os datos persoais, a formación e a experiencia profesional da persoa que aspira a un empleo.

Cómo facer o teu Curriculum Vitae:

Primero é preciso darlle un título: "Curriculum Vitae"

A continuación, veñen as diferentes partes que un Curriculum Vitae sempre debe tener, distribuidas da siguinte maneira:

Datos personais: Nome e apellidos, lugar e fecha de nacemento, estado civil, dirección persoal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, etc.

Formación académica: Estudos que realizache, indicando fechas, centro, e lugar onde foron realizados.

Outros Títulos e Seminarios: Estudos realizados complementarios os universitarios que melloran a tua formación universitaria, indicando as fechas, o Centro e o lugar onde foron realizados.

Experiencia Profesional: Experiencia laboral relacionada cos estudos universitarios que poidan ser de interese para a empresa que desexa contratarte. No olvides sinalar as fechas, a empresa onde traballaches e as funciones e tarefas llevadas a cabo.

Idiomas: En este apartado mencionarás os idiomas que coñeces e o teu nivel. Si obtiveches algún título recoñecido, como por exemplo o 'First Certificate' en Inglés, que acredite os teus coñecimentos en estos ámbitos, indícao.

Informática: Sinala aqueles coñecementos informáticos que poseas: sistemas operativos, procesadores de texto,fojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, internet, etc.

Outros Datos de Interese: En este último apartado sinala todos aqueles aspectos que no foron incluídos todavía, tales como: Carné de conducir, dispoñibilidad, etc.

Recorda:

  • O teu curriculum no debe exceder de unha ou duas follas
  • Data na que se fixo
  • Non contar fracasos
  • Escrito a ordenador
  • Non grapar as follas
  • Evitar os erros
  • Non mencionar terminos económicos
  • Non incluir diplomas ou xustificantes
  • Non firmalo
  • A fotografía adxunta ten que ser recente de tamaño carné
Carta de Presentación


Unha carta de presentación e o saudo e presentación inicial e xeralmente vai acompañada do curriculum.O obxeto é atraer a atención da persoa que a lea, de maneira que considere que o historial que presenta poida ser o idóneo para cubrir o posto de traballo que nos ofrecen.
Como se pode comprobar a carta pode ser tan importante como o propio curriculum.

Unha carta de presentación debe constar das seguintes partes:

-Introducción: Especificar o motivo polo cal se envia o CV.
-Venta do candidato: Reflexar que reunimos todolos requisitos para ocupar o posto de traballo,e unha breve exposición dos motivos.
-Conclusión: Explicar os motivos polos cales escribimos a carta. Despedida.

lunes, 27 de abril de 2009

metodos de busqueda de empleo

INSCRIBIRSE NO INEM E NOS SERVICIOS OCUPACIONAIS DE GALICIASon servicios públicos onde te orientan e axudan a buscar traballo. E gratuito e debes inscribirte presentando os títulos que teñas e especificando o tipo de traballo que buscas.

En MONFORTE:

-Centro de Formación Ocupacional Agora

-Centro de Formación Ocupacional

-Oficina de Emprego Servicio-. P. Emprego Estatal

-Servicio Galego de Colocación


EMPRESAS DE TRABALLO TEMPORAL DE LUGO
As ETT son aquelas empresas cuya actividade consiste en reclutar traballadores de diferentes especialidades co fin de poñelos a disposición de outras empresas que necesiten cubrir certos postos de traballo temporal.


-MANPOWER EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo www.manpower.es

-ALTA GESTION EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.A. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo www.altagestion.es

-FLEXIPLAN EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo www.flexiplan.es

-RANDSTAD WORK SOLUTIONS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo www.randstad.es


-NORTEMPO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL S.L. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo

-ADECCO EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo www.adecco.es

-ADER EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo

-GALIEMPREGO EMPRESA TRABAJO TEMPORAL S.L. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo

-BAMPIMOR S.L. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Categoria: ETT Empresas de trabajo temporal en Lugo


BOLSAS DE EMPREGO
E unha das moitas maneiras que existen actualmente para buscar traballo. Os sindicatos, asociaciones xuvenis entre outras asociaciones teñen bolsas de emprego sen embargo hoxe en día o método máis utilizado para buscar traballo e a través da Internet.PREGUNTAR A AMIGOS, COÑECIDOS E FAMILIARES

Cando buscas traballo debes informarte a través de todolos medios posibles po lo tanto preguntar a familiares e amigos pode ser un dos primeiros pasos a realizar xa que poden orientarte de posibles ofertas de empleo que eles coñezan.
RESPONDER OS ANUNCIOS DA PRENSA


Podes consultar ofertas de emprego en prácticamente todolos periódicos e sobre todo nos suplementos dominicais, entre eles podemos destacar por exemplo:
-A Voz de Galicia
-O Progreso
-O Correo Gallego
-El Pais
-El Mundo
Simplemente tes que enviar O currículum as ofertas que che interesen.


AUTOCANDIDATURATratase de preparar o teu propio currículum e envialo xunto cunha carta de presentación as empresas ou organismos que o bien contraten persoal ou ben son elas quenes se ocupan de poñerte en contacto coas empresas contratantes. En dito currículum debes indicar todolos datos significativos sobre a tua formación,experiencia e situación persoal.